Margrethelund 4, 9330 Dronninglund, Tlf.: 99454801 
 
  Læringssyn
 

Læringssyn

 


Fælles læringssyn 0-6 år

 
Læring er en livslang udviklingsproces. Vi anerkender, at barndommen er den periode i et menneskes liv, hvor der sker størst læring. I kommunens dagtilbud skal der tilbydes udviklende aktiviteter og processer, der understøtter, udfordrer og stimulerer børns læring. Det skal ske i respekt for, at børnene selv skal være aktive i deres læringsproces, og at leg er en dominerende del heraf.
 
De voksne har ansvaret for rammerne omkring børnenes læring. Der skal tilbydes gode læringsrum for børnenes alsidige udvikling – både personlighedsmæssigt, socialt, intellektuelt og fysisk. Læring skal ske i en tryg og rar atmosfære præget af glæde og omsorg. Der skal være mulighed for fordybelse og engagement, og at afprøve nysgerrighed og at øve sig ud i en bred vifte af udviklende aktiviteter. De fysiske rammer skal virke inspirerende og motiverende.
 
Vi anerkender, at læring sker i et tæt samspil med barnets nære relationer til andre børn og voksne, og at barnets oplevelse af selvværd er vigtigt for barnets læring. Børnene skal derfor mødes af anerkendende voksne, som motiverer, understøtter og udfordrer den enkeltes udviklings- og læringsmuligheder med udgangspunkt i det enkelte barns ressourcer og potentialer. Børnene skal sikres mulighed for succesoplevelser med egen læring og føle sig værdifulde i et kulturelt og socialt fællesskab. De voksne skal være bevidste omkring deres funktion som værdifulde rollemodeller for børnene.

 

Dagtilbuddets eget læringssyn/perspektiv
 
Vi mener, at børn lærer ved at iagttage og ved at deltage i forskellige planlagte og spontane aktiviteter. Ved at planlægge aktiviteter, som er med til at udfordre børnene på et passende niveau er vi med til at skabe læring for børnene. I hverdagen skal der også være plads til fordybelse, så børnene også lærer at fokusere på en enkelt aktivitet. Vi prioriterer fordybelse både for det enkelte barn, i mindre grupper og i den store gruppe – på den måde kan vi sikre, at det enkelte barn bliver set, mødt og hørt samt at børnene udvikler nære relationer til såvel børn som voksne.
 
Vi etablerer systematisk udviklende og gennemskuelige læringsmiljøer med fokus på de seks læreplanstemaer, hvor vi kan give børnene mulighed for at være nysgerrige, eksperimenterende, undersøgende og hvor de kan bruge kroppen og deres sanser og derved kan børnenes forståelse for sig selv og hinanden udvikle sig. For os er det vigtigt at skabe et inkluderende fællesskab, som giver børnene tryghed og lyst til at kaste sig ud i nye udfordringer og aktiviteter for at opnå dannelse, ny viden, læring og erfaring. Vi planlægger aktiviteter, der både er kendte og udfordrende for børnene. Vi vægter også børnenes egen leg og følger deres spor.
 
Når børnene mødes af voksne rollemodeller, der er tydelige og som udviser glæde, respekt, tillid og nærvær, skabes det bedste fundament for udvikling og læring for børnene. Børn lærer, når den voksne ”går foran” og viser vejen, når den voksne ”går ved siden af” og de sammen udforsker og når den voksne ”går bagved” og støtter barnet i sin egen udforskning.

 


Sidst opdateret 14. august 2019