Margrethelund 4, 9330 Dronninglund, Tlf.: 99454801 
 
  Bestyrelsens arbejde
 
Bestyrelsesarbejdet

 
Bestyrelsens sammensætning
Bestyrelsen består af fem forældrerepræsentanter, to forældresuppleanter, en personalerepræsentant, en personalesuppleant og lederen af børnehaven. Lederen fungerer som sekretær. Der er valg til bestyrelsen hvert år i september måned. Vi vil gerne opfordre jer til at stille op. Efter valget konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen mødes ca. hver anden måned fra kl. 17.00 til kl. 19.00 i børnehaven. Bestyrelsen er med til at forme hverdagene for børnene. Bestyrelsen er bl.a. med til at:

  • ansætte nyt personale
  • bestemme børnehavens kostpolitik og frugtordning
  • diskutere indkomne forslag fra forældre
  • gennemgå regnskabet for frugtordningen
  • arbejde med at styrke samarbejdet mellem børnehave og forældre
  • opdatere hjemmesiden
  • deltage i det Fælles Rådgivende Organ for Dagtilbud som Børne- og Skoleudvalget afholder
  • planlægge diverse arrangementer f.eks. spisesammenaften, risengrødsfest, sommerfest og arbejdsdage.

Bestyrelsen vil altid gerne have forslag fra jer forældre til nye tiltag, idéer eller andet. I skal aflevere jeres forslag skriftligt og med jeres navn til Elsebeth eller til bestyrelsen. Bestyrelsen drøfter jeres forslag på det kommende møde og i referatet kan I læse, hvad vi har besluttet. Elsebeth lægger referaterne ud på forældreintra under fanen "Nyhedsbreve".


Hvorfor er det sjovt at være med i bestyrelsen?
På bestyrelsesmøderne bliver der ud fra en dagsorden snakket om og drøftet mange af de ting der rører sig i børnehaven. Vi drøfter alt fra kostpolitik, økonomi, personalenormeringer, aktiviteter for børnene, børnenes hverdag, børnehavens udvikling generelt herunder hvad kunne måske ændres/forbedres og hvordan kan vi som forældre hjælpe både personalet og vores børn til at børnene får et godt børneliv.
Mange emner bliver taget op, og du får et godt indblik i hvordan hverdagen er i børnehaven. Derudover har du mulighed for at komme med forslag til nye tiltag, lave arrangementer og andet, du kunne have lyst til. Der er altid en fra bestyrelsen med når der ansættes nyt personale i børnehaven. Bestyrelsen skriver høringssvar til kommunens Børne- og Skoleudvalg når udvalget giver mulighed for det.


Hvad kræver det at være i forældrebestyrelsen som medlem og som suppleant?
Vi har valgt at både medlemmer og suppleanter deltager i bestyrelsesmøderne, som afholdes hver anden måned. Både medlemmer og suppleanter deltager på lige fod i drøftelserne på bestyrelsesmøderne og i bestyrelsens arrangementer. Men kommer det til afstemning på bestyrelsesmøderne har suppleanterne ikke mulighed for at afgive stemme.
Bestyrelsen står altid for planlægning og afholdelse af spissammen-arrangement i foråret. Sommerfest, risengrødsfest og arbejdsdag planlægger og gennemfører bestyrelsen i samarbejde med personalet. Det er bestyrelsen der eksempelvis søger fondspenge hjem til diverse tiltag i børnehaven eller andet man mener kunne gavne og højne kvaliteten i hverdagen for børnene. Det kræver ikke noget specielt at kunne deltage ud over en lyst til at forbedre netop dit barns børnehave.

 Sidst opdateret 14. august 2018