Margrethelund 4, 9330 Dronninglund, Tlf.: 99454801 
 
  Børnehusets profil m.m.
 
Den Grønne Girafs profil

 


Børnehusets værdier
Vi lægger vægt på at børnene udvikler sig til robuste, harmoniske og selvhjulpne børn, at de opnår læring og indgår i værdifulde fællesskaber. Vi lægger vægt på at børnenes hverdag veksler mellem forudsigelighed og udfordring. Vi vægter et tillidsfuldt og trygt miljø for både børn og voksne.
 
Børnehusets fysiske rammer

Den Grønne Giraf er en integreret institution med plads til 17 vuggestuebørn (0set år - 2 år 10 måneder) og 65 børnehavebørn (2 år 10 måneder - 6 år). Børnehuset flyttede i nyt hus i 2011.
Vuggestuebørnene er foredelt på én gruppe. Børnehavebørnene er fordelt på to aldersintegrerede grupper og en gruppe for førskolebørnene, hvortil der er tilknyttet faste primære voksne.
Vi vægter aldersintegrerede grupper, for at børnene lettere kan lære af hinanden og for at de har lettere ved at danne relationer på tværs af alder. Vi vægter også at tilgodese førskolebørnenes behov og har etableret et mere målrettet førskoleforløb. Disse relationer er med til at børn og voksne drager omsorg for hinanden. Samtidig ser vi os også som ét hus, hvor børnene også har mulighed for at lege på kryds og tværs af grupperne.

Huset har en stor og dejlig legeplads med plads til mange forskellige aktiviteter lige fra træværksted og kolonihave til bålplads, legeredskaber, graveområde og ture op og ned ad bakkerne. Legepladsen giver også mulighed for aktiviteter, hvor børnene kan fordybe sig. Vuggestuebørnene har sin egen lille legeplads. Vuggestuebørnenen har også mulighed for at lege på den store legeplads.
 
Leg og udvikling

Vi vægter legen (både den frie leg og den mere strukturerede leg) som et middel til at børnene kan udvikle sig og blive klogere på både sig selv, egen formåen, sociale relationer og samvær med andre børn og voksne. Vi voksne følger børnenes spor, iagttager, støtter og er igangsættende under børnenes leg, med henblik på at skabe læring og udvikling gennem legen. Gennem legen udvikles børnenes fantasi. Ved at iagttage børnene ser vi, hvordan barnet trives og udvikles. Vi vægter anerkendelse, omsorg, nærvær og glæde i hverdagen. Vi har fokus på bl.a. bevægelse som et grundlag for barnets læring, dannelse, trivsel og deltagelse i fællesskaber.
 
Tilgangen til børn og forældre

Vi møder børnene som de individualister, de hver især er. For os er det vigtigt, at alle børn og voksne hver dag føler sig værdsat, anerkendt, set, hørt og forstået.
Deltagelse i relationelle fællesskaber er med til at danne barnets personlighed. Det er via sådanne fællesskaber, at vi skaber læring for barnet. Vi tager udgangspunkt i det enkelte barns kompetencer og stærke sider og igangsætter forskellige aktiviteter, der er med til at skabe udvikling og læring for barnet. Vi stiller krav og sætter mål ud fra barnets nærmeste udviklingszone.

 
Sprog

Vi arbejder bevidst med sproglig opmærksomhed og styrker derved barnets kommunikative evner gennem dialogen og sprogstrategierne. Vi sprogscreener de treårige børn efter behov for at vurdere hvilken indsats, vi skal igangsætte overfor det enkelte barn. Vi har fokus på udviklingen af de tosprogede børns sprog; de tosprogede børn sprogscreenes systematisk, hvorefter der ved behov igangsættes systematisk sprogarbejde.
 
ICDP

Vi arbejder med ICDP (International Child Development Program), som er en måde at have fokus på barnets og den voksnes ressourcer og kompetencer. Det er en metode til at møde og vejlede barnet i barnets udvikling. 
 
Den systemiske tilgang

Vi arbejder også med udgangspunkt i den systemiske tilgang – her har vi bl.a. fokus på at styrke barnet og dets relationer ud fra den kontekst, barnet er i, ved at vi voksne tilpasser os og justerer vores praksis, så barnet kan udvikle sig og blive mødt på en anerkendende måde. Virkeligheden bliver som vi taler om den, og der findes ikke kun én sandhed.
 
Samarbejde

For os er det vigtigt at have et godt og tillidsfuldt samarbejde med forældre, hvor vi ser hinanden som medspillere og ikke som modspillere. Vi vægter informationen til forældre højt – både i det daglige og via de månedlige nyhedsbreve. Det er vores fælles ansvar, at børnene udvikler sig og trives.
Vi har samarbejde med eksterne samarbejdspartnere – f. eks. dagpleje, skole, psykolog, talepædagog, ergo-/fys og Det Tværfaglige Småbørnsteam. Dette samarbejde er med til at styrke vores faglighed. På denne måde skaber vi de bedste forudsætninger for at børn og voksne trives og udvikler sig.
Børnene er også vores samarbejdspartnere i den pædagogiske hverdag – de lærer bl.a. at være nogle gode rollemodeller for hinanden med konflikthåndtering via ”Fri for mobberi”, som vi arbejder ud fra.
I børnehuset lægger vi også vægt på at have en god omgangstone – vi voksne skal være rollemodeller for børnene.

 


Sidst opdateret 14. august 2019